Contact

Co÷rdinerend onderzoeksteam PharmaCool.
Timo de Haan, kinderarts / neonatoloog
Debbie Nuytemans, Clinical Research Co÷rdinator NICU

Bezoekadres:
Academisch Medisch centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Postadres:
Academisch Medisch centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Telefoonnummer: 020-5663477
Faxnummer: 020-696 5099
E-mail adres: Pharmacool@amc.nl